Gedragsregels

Gedragsregels Register Financieel Planner

Aard van de gedragsregels

Door vrijwillige aanvaarding beogen de gedragsregels een goede uitoefening van de taak van financieel planners te waarborgen, waarbij de financieel planner zich rekenschap geeft van zijn/haar eigen plaats binnen de groep en de maatschappelijke functie die daarbij wordt vervuld. Het niet naleven van de gedragsregels kan uiteindelijk leiden tot een disciplinaire maatregel.

De Stichting Register Financieel Planners;

 • Overwegende dat financieel planners staan voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van financiële planningen;
 • Overwegende dat het onderscheidend kenmerk van de Register Financieel Planner is de verantwoordelijkheid te handelen in het belang van cliënt;
 • Overwegende dat het aanzien van financieel planners in het algemeen gebaat is bij een onberispelijke staat van dienst van iedere individuele financieel planner;
 • Overwegende dat het cliëntbelang is gediend met gedragsregels ten behoeve van een goede uitoefening van professionele activiteiten als financieel planner;

Stelt de volgende regels vast:

Hoofdstuk 1. – Definities

Artikel 1

In deze gedragsregels wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:

 • Register Financieel Planner: de financieel planner als zodanig ingeschreven in het door Stichting Register Financieel Planners (RFP) gehouden register;
 • bedreiging: onaanvaardbaar risico dat de Register Financieel Planner zich niet houdt aan de fundamentele beginselen als gevolg van eigenbelang, zelftoetsing, belangenbehartiging, vertrouwdheid of intimidatie;
 • professionele dienst: werkzaamheden waarvoor vakbekwaamheid als financieel planner wordt of kan worden aangewend;
 • vakbekwaamheid: beschikken over en kunnen toepassen van de noodzakelijke theoretische kennis van de fiscale en juridische wetgeving, alsmede algemene economische beginselen.

Hoofdstuk 2. – Fundamentele beginselen

Paragraaf 2.1. – Fundamentele beginselen voor de Register Financieel Planner

Artikel 2

Teneinde invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als Register Financieel Planner om te handelen in het belang van cliënt en het aanzien van de beroepsgroep houdt de Register Financieel Planner zich aan de volgende fundamentele beginselen:

 1. professionaliteit;
 2. integriteit;
 3. objectiviteit;
 4. vakbekwaamheid en zorgvuldigheid; en
 5. vertrouwelijkheid.

Artikel 3

 1. Het in artikel 2 genoemde fundamentele beginsel professionaliteit is van toepassing op elk handelen of nalaten van de Register Financieel Planner.
 2. De in artikel 2 genoemde fundamentele beginselen integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, en vertrouwelijkheid zijn van toepassing op de Register Financieel Planner bij de uitoefening van zijn beroep.

Paragraaf 2.2. – Professionaliteit

Artikel 4

De Register Financieel Planner onthoudt zich van elk handelen of nalaten waarvan hij weet of behoort te weten dat dit het aanzien van financieel planners in diskrediet brengt of kan brengen.

Artikel 5

De Register Financieel Planner die vermoedt dat de organisatie waarbij hij werkzaam is dan wel waaraan hij is verbonden wet- en regelgeving niet naleeft, treft een redelijkerwijs te nemen maatregel.

Paragraaf 2.3. – Integriteit

Artikel 6

De Register Financieel Planner treedt eerlijk en oprecht op.

Artikel 7

 1. Indien de Register Financieel Planner betrokken is bij of in verband wordt gebracht met niet-integer handelen van anderen, neemt hij een maatregel gericht op het beëindigen van dit handelen.
 2. Indien de maatregel, bedoeld in het eerste lid, niet mogelijk is, distantieert de Register Financieel Planner zich van het niet-integer handelen.

Artikel 8

De Register Financieel Planner die vermoedt dat de organisatie waarbij hij werkzaam is dan wel waaraan hij is verbonden niet integer handelt, treft een redelijkerwijs te nemen maatregel.

Artikel 9

 1. De Register Financieel Planner zet niet aan of laat niet aanzetten tot onethisch gedrag.
 2. De Register Financieel Planner moedigt een ander niet aan tot onethisch gedrag.

Paragraaf 2.4. – Objectiviteit

Artikel 10

De Register Financieel Planner laat zich bij zijn afwegingen niet ongepast beïnvloeden.

Artikel 11

De Register Financieel Planner ontvangt geen geschenk, persoonlijke uiting van gastvrijheid, belofte of dienst waarvan hij weet of behoort te weten dat dit wordt aangeboden met de bedoeling om aan te zetten tot onethisch gedrag.

Paragraaf 2.5. – Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

Artikel 12

De Register Financieel Planner houdt zijn vakbekwaamheid op het niveau dat is vereist om een professionele dienst op een adequate wijze te kunnen verlenen.

Artikel 13

 1. De Register Financieel Planner past de bij een professionele dienst relevante wet- en regelgeving toe.
 2. De Register Financieel Planner voert een professionele dienst nauwgezet, grondig en tijdig uit.

Artikel 14

De Register Financieel Planner zorgt ervoor dat degene die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoert ten behoeve van een professionele dienst, hiervoor adequaat is toegerust en dat er toereikende begeleiding van, toezicht op en beoordeling van deze werkzaamheden plaatsvindt.

Artikel 15

De Register Financieel Planner maakt, indien daartoe aanleiding bestaat, de gebruikers van zijn professionele diensten attent op de beperkingen die inherent aan zijn diensten zijn.

Paragraaf 2.6. – Vertrouwelijkheid

Artikel 16

De Register Financieel Planner die de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens of inlichtingen, behoudens voor zover hij:

 1. bij of krachtens een wettelijk voorschrift tot het verstrekken van de gegevens of inlichtingen verplicht is;
 2. bij of krachtens een wettelijk voorschrift tot het verstrekken van de gegevens of inlichtingen bevoegd is;
 3. betrokken is in een gerechtelijke procedure of klachtprocedure die jegens hem is aangespannen dan wel jegens de organisatie waarbij hij werkzaam of waaraan hij verbonden is of is geweest, en de gegevens of inlichtingen in die procedure van belang zijn;
 4. van de organisatie waarvoor hij een professionele dienst uitvoert of heeft uitgevoerd, in het kader van een specifiek doel schriftelijke toestemming tot het verstrekken van de gegevens of inlichtingen heeft verkregen en dit doel wordt vastgelegd; of
 5. het noodzakelijk acht om desgevraagd bij dezelfde organisatie waarvoor hij een professionele dienst uitvoert of heeft uitgevoerd een andere Register Financieel Planner in staat te stellen een professionele dienst op verantwoorde wijze te aanvaarden en uit te voeren.

Artikel 17

 1. De Register Financieel Planner betrekt in zijn besluitvorming om op grond van artikel 16, onderdelen b tot en met e, al dan niet tot het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen over te gaan:
  1. de belangen van betrokken partijen en derden, waaronder het algemeen belang;
  2. de betrouwbaarheid, volledigheid en onderbouwing van die gegevens of inlichtingen; en
  3. de wijze waarop en de persoon of de entiteit aan wie die gegevens of inlichtingen worden verstrekt.
 2. De Register Financieel Planner legt de overwegingen vast die geleid hebben tot het besluit al dan niet tot het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen over te gaan.

Artikel 18

De Register Financieel Planner gebruikt vertrouwelijke gegevens of inlichtingen niet voor eigen gewin of het gewin van een derde.

Artikel 19

De Register Financieel Planner treft een redelijkerwijs te nemen maatregel om ervoor te zorgen dat degene die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoert ten behoeve van een professionele dienst of aan wie hij advies of ondersteuning vraagt, de vertrouwelijkheidsverplichtingen naleeft zoals deze op grond van de artikelen 16 tot en met 18 voor Register Financieel Planner gelden.

Hoofdstuk 3. – Zich houden aan de fundamentele beginselen

Artikel 20

Bij het naleven van deze gedragsregels past een Register Financieel Planner professionele oordeelsvorming toe waarbij hij zich baseert op:

 1. hetgeen een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde aanvaardbaar en toereikend acht; en
 2. de omstandigheden die hij weet of behoort te weten.

Artikel 21

 1. De Register Financieel Planner identificeert en beoordeelt omstandigheden die een bedreiging kunnen zijn voor het zich houden aan een fundamenteel beginsel en neemt met betrekking tot dergelijke omstandigheden een toereikende maatregel die ertoe leidt dat hij zich houdt aan de fundamentele beginselen.
 2. Indien de Register Financieel Planner bij een bedreiging niet in staat is een maatregel als bedoeld in het eerste lid te nemen, weigert of beëindigt hij de professionele dienst en beëindigt hij zo nodig de relatie met de organisatie waarvoor hij een professionele dienst uitvoert of uitvoerde.
 3. Indien sprake is van een bedreiging waarbij een maatregel is genomen die ertoe leidt dat de Register Financieel Planner zich houdt aan de fundamentele beginselen legt de Register Financieel Planner de bedreiging, zijn beoordeling, de toegepaste maatregel en zijn conclusie vast teneinde zich tegenover derden te kunnen verantwoorden.

Artikel 22

Indien de Register Financieel Planner constateert dat hij in strijd handelt of heeft gehandeld met een bepaling van deze gedragsregels, treft hij zo spoedig mogelijk een toereikende maatregel om de strijdigheid en de gevolgen daarvan weg te nemen.

Hoofdstuk 4. – Slotbepalingen

Artikel 23

Het bestuur van Stichting Register Financieel Planners (RFP) kan, met betrekking tot de artikelen 2 tot en met 22 nadere voorschriften vaststellen.

Artikel 24

Deze gedragsregels worden aangehaald als: Gedragsregels Register Financieel Planners (RFP).

Artikel 25

Deze gedragsregels zijn in werking getreden op 1 augustus 2023.