Reglement Beeldmerk RFP

Reglement Beeldmerk RFP

Dit reglement is onderhavig aan de statuten en reglementen van Register Financieel Planners (RFP).

AlgemeenEen beeldmerk of logo is een grafische uiting, welke met een bedrijfs- of productnaam wordt geassocieerd. Een beeldmerk wordt door het auteursrecht beschermd, maar kan daarnaast ook als beeldmerk beschermd zijn door het merkenrecht. Een logo wordt gevormd door een beeldmerk, een woordmerk of een combinatie van beide. Het woordmerk is de merknaam geschreven in een bepaalde lettertype en grootte.Het beeldmerk maakt kwaliteit transparant en geeft herkenbaarheid. Stichting Register Financieel Planners (RFP) heeft vanuit haar beheerstaak daarom de taak om datgene wat waardevol wordt geacht te beschermen en misbruik van beeldmerk te voorkomen en te bestrijden.

Artikel 1 | Begripsomschrijving

In dit document gelden de volgende definities:

 • Beeldmerk
  • het collectieve beeldmerk en logo van de Stichting Register Financieel Planners (RFP)
 • Bestuur
  • het bestuur van Stichting Register Financieel Planners (RFP)
 • RFP
  • Stichting Register Financieel Planners (RFP)
 • Logo
  • een als zodanig herkenbaar symbool (beeld en letters) van Stichting Register Financieel Planners (RFP)
 • Gebruik
  • het op enige wijze bezigen van een RFP-beeldmerk / RFP-logo
 • Gebruikers
  • gebruikers van het RFP-beeldmerk / RFP-logo

Artikel 2 |Toepassingsgebied

Beeldmerken en logo’s van Stichting Register Financieel Planners (RFP), welke publiekelijk zijn bekendgemaakt.

Artikel 3 | Bevoegd gebruik

 1. Het beeldmerk mag met inachtneming van de reglementen van RFP worden gebruikt door:
  1. RFP;
  2. bij RFP geregistreerde Register Financieel Planner met een geldige reguliere RFP-registratie;
  3. aanbieders van RFP erkende producten/ diensten, beschikkende over een door het bestuur RFP verstrekte actuele en gewaarmerkte verklaring van erkenning. Het beeldmerk mag alleen gevoerd worden in combinatie met een door het RFP erkende product/dienst.
 2. In alle andere gevallen is het (rechts)personen uitsluitend toegestaan om gebruik te maken van het beeldmerk nadat daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door RFP. Hierbij kan RFP aanvullende voorwaarden stellen.
 3. RFP is te allen tijde bevoegd het beeldmerk te wijzigen in een nieuw collectief beeldmerk of het beeldmerk in te trekken voor collectief gebruik.

Artikel 4 | Aanvraag beeldmerk

 1. Bij RFP geregistreerden ontvangen – na goedkeuring van de inschrijving – het beeldmerk digitaal.
 2. Derden kunnen een met reden omkleed verzoek tot gebruik van het beeldmerk richten aan het bestuur RFP.

Artikel 5 | Einde gebruik

 1. Het recht op gebruik van het beeldmerk en logo RFP eindigt, onverminderd door het bepaalde in de wet en/of statuten en reglementen van RFP, door:
  1. verval of nietigheid van de registratie als Register Financieel Planner;
  2. verval of nietigheid van een erkenning, welke eerder was verstrekt door RFP;
  3. schending van dit reglement;
  4. ontzegging van de bevoegdheid tot gebruik door het bestuur.
 2. De gebruiker wiens recht eindigt, heeft geen recht op vergoeding van de schade, welke hij lijdt door het niet meer mogen gebruiken van materiaal voorzien van het beeldmerk RFP.

Artikel 6 | Aangifte en sancties

 1. Tegen elk misbruik van beeldmerk RFP en logo RFP wordt opgetreden. Bij strafrechtelijk misbruik zal terstond aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie.
 2. Indien het beeldmerk in strijd met dit reglement wordt gebruikt, geldt een direct opeisbare boete van maximaal € 1.500,- per gebeurtenis.
 3. Indien het misbruik, zoals bedoeld in lid 2 voortduurt, ondanks een daartoe strekkende schriftelijke vordering van het bestuur, is aan de Stichting Register Financieel Planners (RFP) een bedrag verschuldigd van € 100,- voor elke dag dat het strijdige gebruik voortduurt tot een maximum van € 10.000,-.

Artikel 7 | Nadere bepalingen

 1. Het beeldmerk is uitsluitend bestemd voor zakelijk gebruik en relevante bekendmakingen.
 2. In uitingen wordt bij het gebruik van het beeldmerk altijd de naam van de gebruiker vermeld.
 3. Het beeldmerk mag enkel en alleen ongewijzigd en in zijn geheel worden gebruikt.
 4. Het beeldmerk mag alleen worden afgebeeld in de officiële kleurstellingen.
 5. De kleurcodes van het beeldmerk zijn:
wit
HEX#244359HEX#39BFBFHEX#FFFFFF
RGB36, 67, 89RGB57, 191, 191RGB255, 255, 255
CMYK60, 25, 0, 65CMYK70, 0, 0, 25CMYK0, 0, 0, 0
PMS2378 CPMS319 CPMS

Slot

 1. Tegen besluiten van RFP is geen bezwaar en beroep mogelijk.
 2. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.